Denný program v škôlke Babyfun

Denný program detí v škôlke Babyfun – škôlke v pohybe

Celodenná starostlivosť o dieťa predškolského veku.

7:00 – 8:45 Príchod detí do škôlky | Realizácia hier a hrových činností
Hry a hrové činnosti sú spontánne alebo učiteľkou navodzované hrové aktivity, ktoré sa realizujú v herni v interakcii medzi deťmi alebo individuálne v hrových centrách.


8:45 – 9:00 Pohybové a relaxačné cvičenia pre deti
Obsahujú zdravotné cviky, relaxačné a dychové cvičenia. Realizujú sa každý deň, s dodržaním psychohygienických zásad, pred jedlom, vo vyvetranej herni, alebo vonku.


9:00 – 9:20 Hygiena | Desiata | Hygiena
Upevňovanie hygienických a stravovacích návykov spojených so stolovaním.


9:20 – 9:40 Komunikačné okienko
Deti komunikujú navzájom medzi sebou a s pedagógom o svojich momentálnych pocitoch, náladách, zážitkoch a aj očakávaniach, prezentujú svoje práce (kresby, improvizačné výtvory…), poznatky (básničky, pesničky…) z predchádzajúceho dňa.


9:40 – 10:15 Vzdelávacie aktivity
Sú vopred plánované (viď sekciu vzdelávací pán) a zahŕňajú vyvážené realizovanie predškolskej výchovy a predškolského vzdelávania. Je to cieľavedomá, zmysluplná, konkrétna výchovno-vzdelávacia činnosť smerujúca k rozvoju poznania, matematických pojmov, jazykových, literárnych, pracovných, hudobných, pohybových, telesných, výtvarných zručností ako aj rozvoja jemnej a hrubej motoriky. Táto činnosť tiež pomáha deťom pochopiť, ako používať veci a javy okolo seba, adekvátne komunikovať, chápať a akceptovať pravidlá sociálneho spolunažívania, chápať iných ľudí, ale aj adekvátne prezentovať vlastnú identitu a vytvoriť si vlastný názor na okolitý svet s rešpektom na vývinové osobitosti dieťaťa a zákonitosti psychohygieny.


10:25 – 11:25 Pobyt vonku
Obsahuje pohybové aktivity detí, vychádzky a hry, exkurzie. Realizuje sa každý deň s výnimkou dní, kedy sú nepriaznivé klimatické podmienky, silný nárazový vietor, silný mráz a dážď (nie mrholenie).


11:30 – 12:15 Hygiena | Obed | Hygiena
Upevňovanie hygienických a stravovacích návykov spojených so stolovaním.


12:15 – 14:15 Odpočinok
Realizuje sa v závislosti od potrieb detí s minimálnym trvaním 30 minút (relaxácia), vždy mu predchádza buď rozprávka čítaná, alebo reprodukovaná audio nosičom.


14:15 – 14:30 Hygiena | Olovrant | Hygiena
Upevňovanie hygienických a stravovacích návykov spojených so stolovaním.


14:30 – 17:00 Hry a záujmové činnosti
Hry sú spontánne alebo učiteľkou navodzované. Záujmové činnosti (viď sekcia krúžky) sa realizujú v skupinkách.


15:30 – 18:00 Odchod detí zo škôlky
Hry sú spontánne alebo učiteľkou navodzované. Záujmové činnosti (viď sekcia krúžky) sa realizujú v skupinkách.

program detí v škôlke Babyfub